اخبار و تازه ها
  • نتیجه مصاحبه متقاضیان فراخوان دکترای تخصصی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان سال 92-93
    لیست قبول شدگان مرحله اول که مقالات آنان مورد تایید قرارگرفته و حد نصاب لازم نمره زبان را کسب نموده اند و در مصاحبه حائز شرایط لازم تشخیص داده شده اند
  • نتیجه مصاحبه متقاضیان فراخوان دکترای تخصصی پژوهشی
    نتیجه مصاحبه متقاضیان فراخوان دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • آئین نامه آموزشی بازنگری شده دوره دکتری تخصصی پژوهشی
    آئین نامه آموزشی بازنگری شده دوره دکتری تخصصی پژوهشی
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه